กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เงื่อนไขสำคัญ

ในกรณีการกรอกข้อมูลสำคัญไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือมีการแก้ไขข้อมูลที่บิกเบือนความจริงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้การรับประกันสินค้าถือเป็นโมฆะทันที